гаупвахта

Правовий статус зниклої безвісти за особливих обставин особи

Правовий статус зниклої безвісти за особливих обставин особи  визначається Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» № 2505-VIII від 12.07.2018 р.,  міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Особою, зниклою безвісти за особливих обставин, вважається особа, яка зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Особа вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заяви про факт зникнення особи і до моменту припинення її розшуку.

Надання статусу зниклої безвісти за особливих обставин особи не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

У разі якщо обидва з батьків дитини є особами, зниклими безвісти за особливих обставин, над такою дитиною встановлюється опіка/піклування.

Якщо на утриманні особи, зниклої безвісти за особливих обставин, були повнолітні особи, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, над такими особами встановлюється опіка.

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання особи безвісно відсутньою або до моменту оголошення такої особи померлою.

За особою, зниклою безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою судом чи оголошення померлою.

Права зниклої безвісти за особливих обставин особи

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місцеперебування.

Права та інтереси особи, зниклої безвісти за особливих обставин, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку або оголошення її померлою.

У разі якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин на території України, є громадянином іншої держави, Національна поліція України зобов’язана повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої така особа є, про факт її зникнення та про результати її розшуку.

Розшук припиняється не пізніше ніж через 3 дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також особи, яка подала заяву про розшук. Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка в Реєстрі.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.

Якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин, оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи.

Права близьких родичів та членів сім’ї осіб зниклої безвісти за особливих обставин особи

Близькими родичами та членами сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин,  вважаються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).

Родичі зниклого можуть подавати заяви про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та про отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку. А органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в свою чергу зобов’язані надавати інформацію про хід та результати їх розшуку в порядку близьким родичам та членам сім’ї таких осіб.

Сім’ям безвісно відсутніх військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби та Держспецзв’язку, здійснюються виплати грошового забезпечення, в тому числі додаткових та інших видів грошового забезпечення зниклого.

Непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні зниклого безвісти, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Про це детальніше за цим посилання.

Правові наслідки набуття правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин особи

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не зменшує обсяг цивільної правоздатності такої особи.

З моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

Опікун над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання зобов’язань такої особи за рахунок цього майна.

Опіка над майном зниклої безвісти за особливих обставин особи

За заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах.

За заявою заінтересованої особи опікун над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.

Опіка над майном припиняється у разі появи особи, зниклої безвісти за особливих обставин або у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Уповноважені на розшук державні органи

До органів, уповноважених на розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, належать:

Національна поліція України;

Державне бюро розслідувань;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державна прикордонна служби України;

управління державної охорони;

органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

Національне антикорупційне бюро України;

Бюро економічної безпеки України.

Подача заяви про розшук

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України.

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана родичем такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

У заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, зазначається вся відома інформація, що може сприяти розшуку (будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи).

Відомості, зазначені у заяві про розшук, підлягають внесенню до Реєстру протягом 24 годин після отримання Уповноваженим від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.

Встановлення наявності обставин, що свідчать про смерть особи

У разі наявності достовірної інформації про те, що особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, померла, Уповноважений надає висновок про наявність обставин, що свідчать про смерть цієї особи, та направляє його її родичам.

Достовірною інформацією про смерть особи є результати аналізу і зіставлення інформації про вилучення людських останків, наданої пошуковими групами, посмертної інформації про такі останки, наданої бюро судово-медичної експертизи, інформації про профілі ДНК та результати зіставлення ДНК, надані ДНК-лабораторіями, з інформацією, що відома про особу, зниклу безвісти за особливих обставин. Ця інформація міститься у комплексному звіті про ідентифікацію.

Людські останки мають бути ідентифіковані та поховані в індивідуально позначених могилах у визначених та зареєстрованих місцях поховань відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів.

У разі неможливості ідентифікації людських останків інформація, що може сприяти її здійсненню, зокрема дата та місце знайдення людських останків, дані повного посмертного вивчення, у тому числі особливі прикмети, вік, статура тощо, одяг і особисті речі, зразки та профілі ДНК, отримані в ДНК-лабораторіях, фіксується у межах компетенції, визначеної законодавством, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України і вноситься до Реєстру.

Корисні контакти для самостійного здійснення пошуку вказані в окремому розділі сайту за цим посиланням.

Заява про отримання інформації про пошук ЗАВАНТАЖИТИ
Заява про розшук ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі будівельного, земельного та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво в органах державної влади. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.