військовий облік

Види та місце ведення військового обліку

Набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30 грудня 2022 р. № 1487, яка встановлює ноиві правила ведення військового обліку на підприємствах приватного сектору економіки.

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (далі – інші військові формування) особовим складом у мирний час та в особливий період.

Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях.

Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

З урахуванням обсягу та деталізації військовий облік поділяється на:

 • персонально-якісний (ведеться відповідними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтаСП), органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки);
 • персонально-первинний (ведеться ТЦКтаСП за місцем проживання, а у селах та селищах, а також у містах, де відсутні ТЦКтаСП – виконавчі органи сільських, селищних, міських рад);
 • персональний (ведеться підприємствами, установами, організаціями за місцем роботи, служби чи навчання).

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Військовозобов’язані, які згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку.

Кого та на підставі яких документів беруть на військовий облік

Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи та покладається на керівника підприємства.

Взяттю на персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа:

 • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

 • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів – військовий квиток.

Взяття громадян на персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) на військовий облік (з військового обліку) у ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Спеціаліст з ведення військового обліку

Організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладається на керівника.

Обов’язки з ведення військового покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі – служба персоналу). У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників. 

Особи, відповідальні за ведення військового обліку, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.

Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов’язаних та контролю за станом ведення військового обліку.

Для належного ведення системи військового обліку на підприємстві визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, з урахуванням таких норм:

 • від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів – одна особа;
 • від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів – дві особи;
 • від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів – три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів – по одній особі додатково.

За наявності на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

Підприємство у семиденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення керівника та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомляють ТЦКтаСП.

Форма ведення персонального військового обліку та основні обов’язки підприємства

Персональний військовий облік на підприємствах ведеться за списками персонального військового обліку.

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку.

З метою ведення персонального військового обліку підприємства здійснюють:

 • перевірку у громадян України під час прийняття на роботу наявності військово-облікового документа;
 • доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу;
 • оповіщення на відповідну вимогу призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • подання на відповідну вимогу до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;
 • періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах;
 • приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку їх військово-облікових документів для подання таких документів до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними;
 • оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • постійний контроль за виконанням посадовими особами вимог порядку ведення військового обліку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами – правил військового обліку;
 • постійне інформування ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб, які порушують вимоги цього порядку ведення військового обліку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 • ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.

Підприємство у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу чи звільнення з роботи зобов’язане подати до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів. А про зміну прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади підприємство повідомляє щомісяця до 5 числа.

Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік. 

Не рідше одного разу на рік підприємство проводить звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку. 

Щорічно до 1 грудня підприємство подає до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Ведення списків персонального військового обліку

Списки персонального військового обліку складаються окремо за такими групами:

перша – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

друга – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

третя – список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з-поміж жінок;

четверта – список персонального військового обліку призовників.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами – у послідовності зростання нумерації команд. 

Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Списки персонального військового обліку, а також відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведуться в електронних та/або паперових формах.

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються.

У разі прийняття на роботу або звільнення відповідна інформація вноситься до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Виконання розпоряджень ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки

У разі отримання розпоряджень ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик керівник підприємства зобов’язаний:

 • видати наказ про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до ТЦКтаСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у визначені ним строки, та надіслати копію наказу у 3-и строк до ТЦКтаСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
 • вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦКтаСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
 • письмово повідомити з наданням витягів з наказів ТЦКтаСП, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про осіб з-поміж призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦКтаСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Військовий облік жінок

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Керівник підприємства повідомляє ТЦКтаСП про жінок, які працюють на підприємстві та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до ТЦКтаСП з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах.

Контроль за станом ведення військового обліку

Підприємство проводять щороку відповідно до затвердженого плану перевірку стану військового обліку. За результатами перевірки складають акт, який надсилаються у 20 денний строк з дня закінчення перевірки ТЦКтаСП для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок.

Щороку до 1 лютого підприємство видає наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірки стану військового обліку в минулому році.

Наказом визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджуються план перевірки стану військового обліку.

Перевірки стану ведення військового обліку

ТЦКтаСП відповідно до затверджених планів щороку (у тому числі позапланово) перевіряють стан військового обліку на підприємствах, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими підприємствами на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Решта підприємств перевіряються один раз на чотири роки.

Питання перевірки доводяться до підприємства, яке включене до відповідного плану перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Перевірка на підприємстві може проводитись за наступними питаннями:

 • наявність посадових осіб (відділ тощо), на яких покладається функція з ведення військового обліку (перевіряються положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо);
 • стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку;
 • стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;
 • порядок взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу;
 • стан дотримання встановлених строків повідомлення ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про прийняття та звільнення;
 • порядок виключення з персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які звільнені з роботи;
 • наявність та стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;
 • організація, стан обліку і порядок ведення та зберігання документів з питань військового обліку;
 • наявність та стан ведення списків персонального військового обліку, відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • повнота, актуальність і достовірність облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, внесених до списків;
 • стан дотримання встановлених строків внесення змін до списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо прізвища, власного імені та по батькові, реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, задекларованого/зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та повідомлення ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни;
 • організація планування та здійснення звіряння облікових даних списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах;
 • стан взаємодії з ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, у яких призовники, військовозобов’язані та резервісти перебувають на військовому обліку, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • організація, стан та результати звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);
 • стан доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу;
 • організація здійснення контролю за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами Правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 • організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві (перевіряється обґрунтованість бронювання, обсягів бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання тощо);
 • організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

У разі неможливості виконання відповідного плану з перевірки стану організації та ведення військового обліку внаслідок обставин непереборної сили документальна перевірка можу бути проведена шляхом надсилання на підприємство запиту щодо отримання інформації.

За результатами документальної перевірки складається акт, який в 30 денний строк з дня отримання відповідей на письмові запити надсилається підприємству для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

Керівник організовує та забезпечує усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи та усунення недоліків інформує у 30 денний строк з дня отримання результатів перевірки.

Фінансування витрат на забезпечення ведення військового обліку

Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюються коштом підприємства.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.