військовий облік

Порядок та строки розгляду рапортів

Військовий рапорт (звернення, заява, скарга) – документ, яким вирішується всі питання на службі. Відпустка, матеріально допомога,  звільнення, направлення на ВЛК, пропозиції та побажання, скарги на порушення закону, будь-що, що потребує військовослужбовець. Всі ці питання давно роз’яснені та зрозумілі, та от що відбувається далі з цим документом та особливо строки його розгляду – це ще потребує роз’яснення.

Відповідно до Конституції України

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

  • прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;
  • незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

З усіх інших питання подається безпосередньому командирові (начальникові) тієї особи, дії якої він оскаржує, а в разі, якщо особи, які подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, заява чи скарга подається в порядку підпорядкованості. У такому самому порядку подаються і рапорти з усіх інших питань. До рапорту долучається (при необхідності) пояснення, докази та необхідні документи, що підтверджують той чи інший факт.

Військовослужбовець  що подав  звернення (рапорт) має право отримати відповідь та/або інформацію по результату розгляду скарги. Також має право бути присутнім при розгляді та у разі непогодження оскаржити рішення у суді та у разі з неправомірними діями понесення збитків на відшкодування у встановленому законом порядку. 

Відповідь на рапорт має містити рішення на всі питання поставленні у рапорті (зверненні, заяві, скарзі).

У разі відмови, також має бути у письмовій формі з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Тож, рапорт складайте в двох примірниках: один – віддаєте командирові, а другий, на якому обов’язково має бути зафіксована дата та номер реєстрації, залишаєте собі. У разі якщо командир відмовляється приймати від Вас рапорт, Ви можете надіслати цей рапорт на ім’я командира рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

Рапорт подається тільки послідовно по вертикалі керівництва ( спочатку командиру роти, потім командиру батальйону і т.д. ).

Якщо ж Ваш безпосередній керівник не реагує на Ваше звернення, необхідно звернутися до керівництва вищого рівня, з обов’язковим зазначенням того, що Ви намагалась врегулювати це питання. 

Також можливі усні звернення, оскілки командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються діяльності військової частини. 

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.

Інформація щодо пропозицій, заяв і скарг в день їх надходження вноситься до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 4 до цього Статуту ЗСУ), який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений мастиковою печаткою та завірений командиром військової частини.

Звернення на особистому прийомі реєструються, питання, які неможливо вирішити безпосередньо під час особистого прийому, розглядаються в такому самому порядку, що і письмові звернення.

Та основне питання скільки ж по часу має розглядати рапорт?

Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду, права військовослужбовця під час розгляду заяви чи скарги, обов’язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Оскільки законом не встановлено строків розгляду питання саме «військового рапорту», це питання має регулюватись ЗУ «Про звернення громадян».

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Тож, термін розгляду рапорту до 45 днів, але разом з рапортом ви можете подати заяву про прискорення розгляду, оскільки є вмотивовані підстави неможливості чекати. Якщо питання не потребує вивчення, то розгляд Вашого рапорту може відбутися невідкладно.

Олена Кошик, 

Керуючий партнер “Koshyk & Partners Law Firm”


Кошик Олена

Адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Koshyk&Partners Law Firm. Супровід бізнесу.