військовий облік

Підстави звільнення для строковиків, мобілізованих, контрактників, кадрової військової служби можна переглянути за цим посиланням.

Звільнення з військової служби здійснюється:

 • у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби;
 • у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Пакет документів для звільнення з військової служби

За наявності підстав для звільнення військовослужбовець за наявності бажанням має право звільнитись. Для цього він має подати по команді на ім’я командира рапорт про звільнення та додати до нього документи, які підтверджують право на звільнення у воєнний час.

В рапорті обов’язково має бути вказано:

 • підстава звільнення з військової служби;
 • думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

До рапорту, в залежності від підстави звільнення, мають буди додані документи, які цю підставу підтверджують.

При звільненні у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі достатньо рапорту.

При звільненні за станом здоров’я на підставі постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку до рапорту також додається копія такої постанови.

При звільненні у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, до рапорту додається копія вироку.

При звільненні через сімейні обставини військовослужбовець зобов’язаний надати оригінали документів, що підтверджують такі підстави. Тому необхідно зробити нотаріально посвідчені копії та додати їх до рапорту. 

У випадку звільнення через сімейні обставини або інші поважні причини до рапорту додаються нотаріально посвідчені копії наступних документів:

 • у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років: свідоцтво про народження, акт огляду МСЕК;
 • у зв’язку з вихованням хворої дитини: свідоцтво про народження, довідку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком): свідоцтво про шлюб, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за батьками своїми чи дружини (чоловіка): свідоцтва про народження військовослужбовця, паспорт батьків, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною: рішення суду, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, паспорт особи з інвалідністю;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи: документ, що підтверджує здійснення догляду (наприклад – про призначення компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі), акт огляду МСЕК, паспорт особи з інвалідністю;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд: висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, паспорт особи, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, довідка про склад сім’ї, акт обстеження побутових умов особи, що потребує догляду, інші документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд;
 • у зв’язку з самостійним вихованням дитини (дітей) віком до 18 років: свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть іншого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків, інший документ, який підтверджує факт самостійного виховання;
 • у зв’язку з вагітністю: медичний висновок;
 • у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку: свідоцтво про народження, медичний висновок (в разі потреби);
 • якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідку з в/ч про проходження служби іншим з батьків.

Порядок звільнення військовослужбовця

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання. 

Командир військових частин зобов’язаний забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцем, стосовно якого видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби.

Перед звільненням військовослужбовця уточнюються дані про проходження ним військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Деякі особливості звільнення певних категорій військовослужбовців

Військовослужбовець за бажанням може не направлятися на обстеження ВЛК в разі звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

З військовослужбовцем, який проходить військову службу за контрактом, перед його звільненням проводиться бесіда з питань звільнення.

У разі звільнення з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир визначає посаду для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України. Зазначена характеристика додається до особової справи військовослужбовця.

У випадку звільнення військовослужбовця, визнаного непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, військова частина негайно направляє документи про звільнення посадовій особі, яка видає наказ про звільнення.

Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас або у відставку за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Обов’язки після звільнення

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття їх на військовий облік.

Звільнення безвісно відсутніх та померлих

Виключення зі списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення:

осіб офіцерського складу – Міністром оборони України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – командувачами видів Збройних Сил України, прирівняними до них особами й вище.

Військовослужбовці, які померли, загинули виключаються зі списків особового складу Збройних Сил України наказами по особовому складу командирів, яким надано право видавати накази по особовому складу, незалежно від номенклатури призначення.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.