мобілізація

Поняття добровольчого формування територіальної громади

Добровольче формування територіальної громади (далі – ДФТГ) – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони

ДФТГ утворюються з урахуванням ресурсних та людських можливостей відповідних територіальних громад.

Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України разом з органами місцевого самоврядування, які розташовані в межах території відповідної зони територіальної оборони, розробляється та затверджується єдина символіка для всіх ДФТГ, що функціонують у межах території відповідної зони територіальної оборони.

Формування та комплектування підрозділів  ДФТГ

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони.

До складу добровольчого формування не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Особа не може бути членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві Збройних Сил чи інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах.

Облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Основу добровольчих формувань територіальних громад складають громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Громадяни України, які не проходили військову службу у Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, зараховуються до складу добровольчих формувань територіальних громад після складення ними присяги добровольця територіальної оборони

Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Під час мобілізації добровольці територіальної оборони, які за станом здоров’я придатні до військової служби у воєнний час та мають військово-облікову спеціальність, за потреби призиваються для комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил та інших складових сил оборони за територіальним принципом.

Укладення контракту добровольця

Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування. У заяві зазначається:

 • прізвище та власне ім’я особи, 
 • інформація про реєстрацію місця проживання (перебування) особи,
 • інформація про освіту,
 • інформація про місце роботи або вид діяльності,
 • інформація про військово-облікову спеціальність (за наявності),
 • обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.

До заяви додаються:

 • копії паспорта громадянина України;
 • військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок);
 • документа із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 127/о.

Документи, що додаються до заяви особи, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, можуть бути отримані шляхом інформаційної взаємодії з відповідними державними органами.

Командир добровольчого формування ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову в зарахуванні до членства.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром добровольчого формування та особою, яка подала заяву щодо членства в добровольчому формуванні. Такі особи укладають контракт добровольця територіальної оборони строком на три роки.

Зміна командира добровольчого формування не є підставою для припинення контрактів добровольців територіальної оборони, які були укладені з таким командиром.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається в чотирьох примірниках. Примірники контракту добровольця територіальної оборони надаються члену добровольчого формування, командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил, командиру добровольчого формування і керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ведеться територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за територіальним принципом. Командир добровольчого формування веде іменний список добровольчого формування.

Підготовка добровольців ДФТГ

Підготовка добровольчих формувань здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил за територіальним принципом.

Заняття (навчання) проводяться згідно з нормативними актами органів військового управління Збройних Сил під загальним керівництвом керівника штабу району (зони) територіальної оборони. Заняття (навчання) можуть проводитися як у складі добровольчих формувань, так і разом з підрозділами територіальної оборони та іншими складовими сил безпеки і оборони.

Підготовка членів добровольчих формувань здійснюється із залученням місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, інструкторсько-викладацького складу військових частин (підрозділів), навчальних центрів, вищих військових навчальних закладів Збройних Сил, сил оборони та волонтерських організацій.

Підготовка добровольчих формувань організовується та проводиться відповідно до каталогу завдань за стандартами та програм підготовки добровольчих формувань, що розробляються Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил та затверджуються Генеральним штабом Збройних Сил.

Для підготовки добровольчих формувань створюється навчальна матеріально-технічна база за рахунок видатків місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для проведення заходів з підготовки добровольчих формувань використовуються матеріальні засоби, навчальні об’єкти військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил та об’єкти військових частин (установ), військових навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил, інших складових сил безпеки та сил оборони, об’єктів, які перебувають у сфері управління державних органів та органів місцевого самоврядування за попереднім погодженням з їх керівниками.

Перевезення особового складу добровольчих формувань до місць проведення занять та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок видатків місцевих бюджетів.

Статус добровольців ДФТГ, права та гарантії

Добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями на думку Департаменту кадрової політики Міністерства Оборони України.

Добровольці мють право на матеріальне та грошове забезпечення (оплату праці). Фінансування діяльності добровольчих формувань здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Але на сьогодні порядок оплати праці добровольців не затверджений та налагоджений лише в декількох регіонах України.

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України.

На добровольця, який уклав контракт, під час участі у заходах підготовки ДФТГ, а також виконання ним завдань теророборони поширюються пільги, гарантії соціального і правового захисту, передбачені ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” .

Добровольці ДФТГ, які брали участь у бойових діях у складі ТрО і ДФТГ, матимуть право на статус ветерана (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також членам сімей добровольців ДФТГ, які брали безпосередню участь у бойових діях та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в бойових діях, надаватиметься статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.

ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” передбачає виплату добровольцям територіальних громад ОГД яким встановлено інвалідність під час захисту держави, а також членам сімей загиблих добровольців виплату ОГД у зв`язку з загибеллю.

Право на пенсію військовослужбовців строкової служби також поширюється і на добровольців ДФТГ, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, а також на членів сімей загиблих добровольців ДФГ.

Територія виконання завдань ДФТГ

Місця розташування ДФТГ визначаються Командуванням Сил ТрО ЗС України за участю відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

На час дії воєнного стану за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України ДФТГ повністю або частково можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами визначеної зони територіальної оборони, а також направлятися до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Розірвання контракту добровольця 

Підставами припинення контракту добровольця територіальної оборони є:

 • закінчення строку контракту;
 • порушення умов контракту або присяги добровольця територіальної оборони;
 • заява добровольця територіальної оборони про припинення контракту;
 • призов (прийняття) на військову службу;
 • укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил або інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;
 • укладення контракту про проходження служби в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;
 • незадовільний стан здоров’я добровольця територіальної оборони;
 • наявність громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав, крім громадянства України;
 • розформування добровольчого формування.

У разі порушення добровольцем територіальної оборони умов контракту або присяги командир добровольчого формування припиняє контракт добровольця територіальної оборони. Підставою для припинення контракту також є вмотивоване звернення сільського, селищного, міського голови або командира відповідної військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил. Контракт добровольця територіальної оборони вважається припиненим з моменту ухвалення відповідного рішення командиром добровольчого формування. Про прийняте рішення щодо припинення контракту добровольця територіальної оборони командир добровольчого формування повідомляє такій особі в одноденний строк.

У разі подання членом добровольчого формування письмової заяви з вимогою щодо розірвання укладеного ним контракту його повноваження припиняються з моменту прийняття рішення командиром добровольчого формування на підставі поданої заяви. Про надходження такої заяви командир добровольчого формування невідкладно інформує командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил і керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Заява про вступ до лав ДФТГ ЗАВАНТАЖИТИ
Заява про звільнення з лав ДФТГ ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі будівельного, земельного та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво в органах державної влади. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.