соціальна допомога

Пенсія сім’ї військовослужбовця в разі втрати годувальника

За якої умови сім’я військовослужбовця має право на пенсію в разі втрати годувальника

Пенсія в разі втрати годувальника призначається:

 • сім’ї військовослужбовця, якщо він помер у період проходження служби або не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби; 
 • сім’ї пенсіонерів, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати;
 • сім’ї військовослужбовця, який пропав безвісти в період бойових дій.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

Хто має право на отримання пенсії в разі втрати годувальника

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають:

 • непрацездатні члени сім’ї;
 • члени сім’ї, які перебували на їх утриманні (тобто перебували на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;
 • вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), (але не більш як до досягнення ними 23 років);
 • діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • усиновителі та усиновлені;
 • вітчим і мачуха за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років;
 • пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні.

Хто вважається непрацездатним членом сім’ї:

 • діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші ніж цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
 • батьки та дружина/чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку  (незалежно від тривалості страхового стажу), або є особами з інвалідністю;
 • батьки та дружина/чоловік (якщо вони не взяли повторний шлюб), які мають право на пенсію не раніше як за 5 років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії за віком (незалежно від тривалості страхового стажу), якщо мають право на пенсію незалежно від віку (як працівник тракторист-машиніст і безпосередньо зайнятий у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства), якщо мають право на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію зі зменшенням пенсійного віку, або якщо є особами з інвалідністю;
 • дід і бабуся – при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати;
 • дружина/чоловік або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона/він зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Порядок призначення пенсії

Заява  про  призначення  пенсії у разі втрати годувальника подається членами сім’ї померлого годувальника,  якому  на  момент смерті  не  було  призначено  пенсію,  до органів Пенсійного фонду України,  через уповноважені структурні підрозділи  міністерств  та інших  органів, в яких проходив службу військовослужбовець до дня смерті. 

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, то заява подається до органу ПФУ.

У разі,  якщо особа,  якій  призначається  пенсія  у  разі втрати годувальника,  є неповнолітньою або недієздатною, заява про призначення пенсії подається законними представниками за місцем їх проживання.

Документи, які додаються до заяви про призначення пенсії:

 • заява;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • витяг з  наказу  про  виключення  годувальника   зі   списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 • висновок про   обставини   загибелі   чи   смерті   внаслідок поранення,  контузії,  каліцтва,  одержаних  під  час  проходження служби при виконанні службових обов’язків  (обов’язків військової служби);
 • довідка уповноважених  органів   з   місця   проживання   про перебування   членів  сім’ї  на  утриманні  померлого  (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
 • довідка ВАТ “Ощадбанк” або  інший  документ,  що  підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк”;
 • військово-медичні документи;
 • копія   документа   про   присвоєння   реєстраційного  номера облікової  картки  платника  податків  або серія та номер паспорта для   фізичних   осіб,   які  через  свої  релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової  служби  та  мають  відмітку у паспорті);
 • копія паспорта.

Для призначення  пенсії дітям, братам, сестрам та онукам, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, додатково можуть подаватись:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка з  навчального  закладу  про  навчання із зазначенням дати  його  закінчення,  а  також  про  перебування  на  повному державному утриманні;
 • довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом   або  довідка  МСЕК  про  визнання  особи  інвалідом  з дитинства;
 • копії свідоцтв  про  смерть  батьків або інші документи,  які підтверджують  відсутність  батьків  (у  разі  призначення  пенсії братам, сестрам, онукам);
 • рішення суду про всиновлення;
 • копія рішення  про  опіку  чи  піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Для призначення  пенсії  в  разі втрати годувальника батькам, дружині/чоловіку додатково подаються такі документи:

 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія трудової   книжки   або   довідка   органів   державної податкової   служби   про   облік  платника  податків  –  суб’єкта підприємницької діяльності (для  осіб, які зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку).

Для призначення пенсії в разі  втрати  годувальника  батькам, дружині/чоловіку, діду та бабусі, які мають право на пенсії інших видів, додатково  подаються  такі документи:

 • довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);
 • копія свідоцтва  про  народження  померлого  годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків;
 • довідка уповноваженого  органу з місця проживання або рішення суду про перебування  на  утриманні  померлого  годувальника  (для призначення пенсії вітчиму або мачусі).

Розміри пенсії в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:

70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові;

70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) іншому непрацездатному члену сім’ї, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї; 

50% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини/чоловіка).

30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ військовослужбовця, який має право на пенсію як військовослужбовець, який помер внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Додаткові роз’яснення щодо нарахування, розміру та складу пакету документів можна отримати в регіональному відділені Пенсійного фонду України за вашим місцем проживання або на сайті ПФУ.

Також необхідну консультацію вам можуть надати адвокати-волонтери нашого руху.

Заява про призначення пенсії ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.