медичний огляд

Медкомісії при мобілізації, порядок роботи, оскарження результатів

Відповідаємо на найпоширеніші питання, що виникають під час мобілізації. 

Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” проходження медичного огляду під час проведення мобілізації є обов’язковим для громадян України. Порядок його проведення регулює Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402. Під час мобілізації громадяни проходять медичний огляд у військово-лікарських комісіях. Мета медичного огляду полягає у вивченні й оцінці стану здоров’я та фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності поміж іншого до військової служби.За наслідками проходження медичного огляду ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність, тимчасову непридатність) до військової служби. Саме за наявності позитивного висновку медкомісії особу може бути викликано на пункт збору для відправлення у військову частину у зв’язку з призовом на військову службу. 

Медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів. Кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей. Перед оглядом військовозобов’язаних їм проводиться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, визначаються група крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку), ЕКГ, дослідження сечі. 

Особам, яким більше 40 років, обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. До початку огляду військовий комісаріат на всіх військовозобов’язаних отримує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, – витяг з історії хвороби), на осіб, що визнані інвалідами, – дані з органів соціального забезпечення, також медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України № 025) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання. 

За статтями Розкладу хвороб, що передбачають відпустку за станом здоров’я або необхідність у лікуванні, приймається постанова про надання офіцерам запасу відстрочки від прийняття на військову службу, а щодо тих військовозобов’язаних, яких викликають на збір, – про тимчасову непридатність для проходження збору.

У воєнний час та під час мобілізації, на особливий період відстрочка від призову за станом здоров’я надається військовозобов’язаному на строк до 2 місяців. За медичними показаннями продовжується на строк до 2 місяців. Втретє продовження надається на такий самий строк. Після закінчення відстрочки військовозобов’язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби.

Медичний огляд військовослужбовців

Направлення на медичний огляд проводиться:

військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами

Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) під час захисту держави, у ММО, у країнах, де ведуться бойові дії, здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.

У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі. У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров’я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров’я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань – повторно продовжена ще на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров’я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров’я, і підписується головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою.

Постанови ВЛК

Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. 

При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

а) “Придатний”:

б) “Непридатний”:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (На воєнний час приймається постанова: “Обмежено придатний до військової служби”);

до військової служби за контрактом;

до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців (постанова приймається у воєнний час) тощо

Постанова “Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців” приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.

в) “Потребує”:

звільнення від виконання службових обов’язків на ___ календарних днів;

відпустки за станом здоров’я на ___ календарних днів;

звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів тощо….. 

г) “Обмежено придатний до військової служби”

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

З метою медичної та соціальної реабілітації зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК ВМКЦ, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби

Оскарження постанов ВЛК можливе шляхом їх оскарження до ВЛК вищого рівня

Для оскарження постанови ВЛК до ВЛК вищого рівня або безпосередньо до Центральної ВЛК потрібно подати заяву, у якій зазначити причини перегляду постанови. Крім цього, до заяви варто додати документи, видані ВЛК, рішення якої оскаржується. За наявності можна також надати результати попередніх медичних досліджень. В п.3.13 Положення зазначається, що у спірних питаннях та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за ЦВЛК. Військовий комісаріат направляє в регіональну штатну ВЛК, на території якої проживає заявник, його заяву, медичні документи, які є в заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних (військових) лікувальних закладів, військовий квиток. Отже, з наведеного вище можна зробити висновок, що у разі незгоди з визначеним ВЛК діагнозом, особа має право пройти самостійно медичний огляд та разом з іншими документами та скаргою надати їх до ВЛК регіону або до ЦВЛК з метою доведення реального стану свого здоров’я та відповідно прийняття ВЛК законного рішення.

За наслідками розгляду заяви може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби. Також можливий судовий порядок оскарження. Оскарження висновку ВЛК не звільняє від обов’язку з’явитися на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки для направлення у військову частину. В той же час суд може призупинити дію рішення ВЛК у разі подання заяви про забезпечення позову.  Дана можливість чітко передбачена п.2.3.5 Положення «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», яким визначено, що  Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. Зверніть увагу, що до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (постанова Касаційного адміністративного суду від 12.06.2020 у справі № 810/5009/18).      

Контакти для подачі скарг з приводу неправомірних дій мобілізації вказані на сайті Мііноборони. Спеціально створена гаряча лінія Міноборони. До неї можна зателефонувати за номерами: 0800 500 410, 0800 500 442, 044 454 44 99. 

Адвокат Лихачов Роман


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.